ఇడుగు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఇడుగు

ఉచ్ఛారణ /iDugu/

అకర్మకక్రియ

  • 1

    (of new earthenware pots) to burst as soon as used due to faulty firing