ఉనికిపట్టు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఉనికిపట్టు

ఉచ్ఛారణ /unikipaTTu/

నామవాచకం

  • 1

    place of habitation, home, habitat