కద్దు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కద్దు

ఉచ్ఛారణ /kaddu/

  • 1

    used with a vbl. n. to denote habitual action, e.g., aayana maa iNTiki raawaDam kaddu he comes to our house regularly
    irregular 3rd per. sing. neuter of కలుగు