చడి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చడి

sound, noise

ఉచ్ఛారణ /caDi/

నామవాచకం

 • 1

  sound, noise
  caDii cappuDu leekuNDaa silently, without a sound

చాడీ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చాడీ

ఉచ్ఛారణ /caaDii/

నామవాచకం

 • 1

  caaDiilu telling tales, backbiting, slandering

చిడి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిడి

ladder

ఉచ్ఛారణ /ciDi/

నామవాచకం

మాండలికం

 • 1

  ladder
 • 2

  staircase, steps

చీడ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చీడ

pest, blight

ఉచ్ఛారణ /ciiDa/

నామవాచకం

 • 1

  pest, blight

చీడీ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చీడీ

ఉచ్ఛారణ /ciiDii/

నామవాచకం

 • 1

  cement platform used as a seat
 • 2

  same as ciDi మాండలికం

చోడి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చోడి

(often pl. cooLLu)

ఉచ్ఛారణ /cooDi/

నామవాచకం

 • 1

  eleusine corocama, a millet known as ragi