తలపు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తలపు

thinking, reflection

(తలంపు)

ఉచ్ఛారణ /talapu/

నామవాచకం

 • 1

  thinking, reflection
 • 2

  thought, idea
 • 3

  recollection, remembrance
  tala ku waccu to come to mind, be recalled

తలాపు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తలాపు

head of a bed

ఉచ్ఛారణ /talaapu/

నామవాచకం

 • 1

  head of a bed