పల్లెపట్టులు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పల్లెపట్టులు

villages, rural parts

ఉచ్ఛారణ /pallepaTTulu/

బహువచన నామవాచకం

  • 1

    villages, rural parts