బండ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బండ

ఉచ్ఛారణ /baNDa/

నామవాచకం

 • 1

  rock, boulder, stone, lump of rock or stone, stone block or slab
 • 2

  crude, obstinate, slovenly, stupid or dull-witted person అసాంప్రదాయక
 • 3

  pestle

విశేషణం

 • 1

  (of language) indecent, foul, obscene
  baNDa buutulu obscenities
  o.-ni baNDa buutulu tiTTu to abuse s.o. with foul language
 • 2

  hard, tedious
  baNDa pani heavy manual work
  baNDa caakiri drudgery
 • 3

  (of a cutting edge or point) worn away, worn down, blunted
  baNDa mukku bulbous nose

బండి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బండి

ఉచ్ఛారణ /baNDi/

నామవాచకం

 • 1

  any conveyance that moves on land―cart, carriage, car, train, bicycle, etc.
 • 2

  bobbin, reel

బాండీ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బాండీ

ఉచ్ఛారణ /baaNDii/

నామవాచకం

 • 1

  wide mouthed cooking pot used for frying

బెండ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బెండ

(బెండకాయ)

ఉచ్ఛారణ /beNDa/

నామవాచకం

 • 1

  vegetable known as okra or ladies' fingers, hibiscus longifolius

బొండా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బొండా

(బోండా)

ఉచ్ఛారణ /boNDaa/

నామవాచకం

 • 1

  savoury dish made of potato and spices

బోండా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బోండా

ఉచ్ఛారణ /booNDaa/