బేళ్లు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బేళ్లు

ఉచ్ఛారణ /beeLLu/


బళ్లు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బళ్లు

ఉచ్ఛారణ /baLLu/

బహువచన నామవాచకం

  • 1

    combinations of primary symbols of consonants with secondary symbols of vowels to form graphic syllables (akSaraalu)
    padeeLLu daaTi padakoNDeeLLu waccinaa waaDiki anni baLLuu raawu although he has passed ten and come to eleven years (of age) he still does not know all his baLLu

బళ్లు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బళ్లు

ఉచ్ఛారణ /baLLu/