వన్నె అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

వన్నె

colour, tint, hue

ఉచ్ఛారణ /wanne/

నామవాచకం

 • 1

  colour, tint, hue
 • 2

  nuance, variation in shade of colour or tone of sound
 • 3

  beauty, brightness
 • 4

  fame
 • 5

  carat
  pajjhenimidi wanne la bangaaram eighteen carat gold
 • 6

  manner, way
  ii na ceestee pani awutundaa? if you do it in this way, will the work get finished?

వెన్న అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

వెన్న

butter

ఉచ్ఛారణ /wenna/

నామవాచకం

 • 1

  butter
 • 2

  wenna laaNTi manasu kindly or amiable nature or disposition
 • 3

  యథాతథం wenna too peTTina widya knowledge imparted along with butter, hence knowledge imparted at a very early age (because butter was traditionally given to infants)