సరియైన అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

సరియైన

right, correct, fitting, appropriate

(సరైన)

ఉచ్ఛారణ /sariyayna/

విశేషణం

  • 1

    right, correct, fitting, appropriate