అంతర్గత అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అంతర్గత

inner

ఉచ్ఛారణ /antargata/

విశేషణం

 • 1

  inner
 • 2

  hidden
 • 3

  intermediate

అంత్య ప్రత్యయం

 • 1

  contained in, forming part of, e.g., padmapuraaN antargata forming part of the Padmapuranam