అంతర్నిర్మాణం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అంతర్నిర్మాణం

internal structure

ఉచ్ఛారణ /antarnirmaaNam/

నామవాచకం

  • 1

    internal structure