తెలుగులో అట యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: అట1అట2

అట1

there

ఉచ్ఛారణ /aTa/

క్రియావిశేషణం

  • 1

    there

తెలుగులో అట యొక్క 2 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: అట1అట2

అట2

(అంట, )

ఉచ్ఛారణ /aTa/

  • 1

    it is said, he/she/it says, they say