అటక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అటక

ఉచ్ఛారణ /aTaka/

నామవాచకం

  • 1

    loft, storage space under the roof of a house
    aTaka ekkincu to put in the loft, discard

అటిక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అటిక

ఉచ్ఛారణ /aTika/

నామవాచకం