అటమట అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అటమట

trickery, fraud

ఉచ్ఛారణ /aTamaTa/

నామవాచకం

  • 1

    trickery, fraud
  • 2

    grief