అటమటించు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అటమటించు

to suffer, be distressed

ఉచ్ఛారణ /aTamaTincu/

అకర్మకక్రియ

  • 1

    to suffer, be distressed
  • 2

    to be deceived