అడవి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అడవి

forest, jungle

(అటవీ)

ఉచ్ఛారణ /aDawi/

నామవాచకం

 • 1

  forest, jungle

విశేషణం

 • 1

  wild (not domesticated)
  aDawi jantuwu wild animal
  aDawi goola loud confused noise
  aDawi kaacina wennela moonlight which shines in the forest, i.e., something that is wasted