అడ్డుకట్ట అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అడ్డుకట్ట

dam

ఉచ్ఛారణ /aDDukaTTa/

నామవాచకం

  • 1

    dam
  • 2

    crossbund, temporary construction interrupting and diverting flow of water