అధివాస్తవికత అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అధివాస్తవికత

surrealism

ఉచ్ఛారణ /adhiwaastawikata/

నామవాచకం

  • 1

    surrealism