అబ్బా! అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అబ్బా!

ఉచ్ఛారణ /abbaa!/

ఆశ్చర్యార్థకం

 • 1

  expressing surprise, pain or displeasure

అబ్బి! అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అబ్బి!

hey!

ఉచ్ఛారణ /abbi!/

 • 1

  hey!

అబ్బే! అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అబ్బే!

expressing negation

ఉచ్ఛారణ /abbee!/

ఆశ్చర్యార్థకం

 • 1

  expressing negation
  abbee! neenu weLLa leedu no! I did not go