అమ్మ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అమ్మ

ఉచ్ఛారణ /amma/

అంత్య ప్రత్యయం

 • 1

  denoting the female sex, e.g., pantulamma school mistress
 • 2

  added to proper names as a mark of respect, e.g., raamamma Ramamma

నామవాచకం

 • 1

  mother
 • 2

  woman, lady

అమ్మా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అమ్మా

ఉచ్ఛారణ /ammaa/

 • 1

  vocative case of అమ్మ
 • 2

  (interj.) expressive of pain

అమ్మి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అమ్మి

little girl

ఉచ్ఛారణ /ammi/

నామవాచకం

 • 1

  little girl
 • 2

  daughter మాండలికం

అమ్మి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

అమ్మి

ఉచ్ఛారణ /ammi/

 • 1

  polite form of address to a woman of lower status than the speaker