ఇంద్రధనస్సు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఇంద్రధనస్సు

rainbow

ఉచ్ఛారణ /indradhanassu/

నామవాచకం

  • 1

    rainbow