ఉద్దేశం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఉద్దేశం

intention, meaning, design

ఉచ్ఛారణ /uddeeśam/

నామవాచకం

  • 1

    intention, meaning, design
  • 2

    object, purpose, motive
  • 3

    opinion, idea, belief