ఏకాభిప్రాయం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఏకాభిప్రాయం

agreement, accord

ఉచ్ఛారణ /eekaabhipraayam/

నామవాచకం

  • 1

    agreement, accord
  • 2

    consensus