తెలుగులో ఏరు యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: ఏరు1ఏరు2ఏరు3

ఏరు1

plough complete with bullocks

ఉచ్ఛారణ /eeru/

నామవాచకం

 • 1

  plough complete with bullocks
  eeru kaTTu to yoke a plough

తెలుగులో ఏరు యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: ఏరు1ఏరు2ఏరు3

ఏరు2

river, rivulet

ఉచ్ఛారణ /eeru/

నామవాచకం

 • 1

  river, rivulet
  eeTikaDDapaDu, eeTikeduriidu to swim against the current, encounter difficulties
  eeTikokaru kaaTikokaruu laagutaaru if one pulls one way, the other will pull another way (proverbial saying)

తెలుగులో ఏరు యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: ఏరు1ఏరు2ఏరు3

ఏరు3

ఉచ్ఛారణ /eeru/

సకర్మకక్రియ

 • 1

  to pick up (things) one by one, pull up (weeds), gather up (papers)
 • 2

  to clean (rice)
 • 3

  to glean