తెలుగులో ఒంటి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: ఒంటె1ఒంటి2ఒంటి3

ఒంటె1

camel

ఉచ్ఛారణ /oNTe/

నామవాచకం

 • 1

  camel

తెలుగులో ఒంటి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: ఒంటె1ఒంటి2ఒంటి3

ఒంటి2

one, single

ఉచ్ఛారణ /oNTi/

విశేషణం

 • 1

  one, single
  oNTi ankelu single figures
  oNTi gaNTa one o'clock
  oNTi peeTa single string or strand (in a necklace)
  oNTi pora single fold or layer
  naa maaTalu wini oNTi kaalimiida naa miidiki waccEEDu hearing what I said, he came towards me in a rage
  oNTi uupiriwaaDu physically weak person
  oNTi kaNTi raamalingam jealous or envious person

తెలుగులో ఒంటి యొక్క 3 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: ఒంటె1ఒంటి2ఒంటి3

ఒంటి3

(వంటి)

ఉచ్ఛారణ /oNTi/