కచ్చితంగా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కచ్చితంగా

definitely, strictly, exactly

(ఖచ్చితంగా)

ఉచ్ఛారణ /kaccitangaa/

నామవాచకం

 • 1

  definitely, strictly, exactly
  kaccitangaa aydu gaNTalaku exactly at five o'clock
 • 2

  directly
  kaccitangaa aDigEEDu he asked point blank
 • 3

  certainly, undoubtedly
 • 4

  accurately, precisely