కట్టడం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కట్టడం

building, edifice, construction

ఉచ్ఛారణ /kaTTaDam/

నామవాచకం

  • 1

    building, edifice, construction
    raati kaTTaDam stone masonry