కఫం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కఫం

phlegm

ఉచ్ఛారణ /kapham/

నామవాచకం

  • 1

    phlegm