కోసం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

కోసం

(కోసరం)

ఉచ్ఛారణ /koosam/

ప్రత్యయం

  • 1

    for the sake of, on account of, for