గ్రంథసాంగుడు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

గ్రంథసాంగుడు

person of notorious character

ఉచ్ఛారణ /granthasaanguDu/

నామవాచకం

అపభాష

  • 1

    person of notorious character
  • 2

    womaniser