గ్రాంథికం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

గ్రాంథికం

classical style of Telugu

ఉచ్ఛారణ /graanthikam/

నామవాచకం

  • 1

    classical style of Telugu