చతురోక్తి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చతురోక్తి

anecdote

(చతుర్వచనం)

ఉచ్ఛారణ /caturookti/

నామవాచకం

  • 1

    anecdote
  • 2

    amusing or quickwitted reply, repartee