చిన్న అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిన్న

little, small

ఉచ్ఛారణ /cinna/

విశేషణం

 • 1

  little, small
  cinna tarahaa pariśrama small scale industry
 • 2

  short
 • 3

  young
 • 4

  slight, trifling, insignificant
 • 5

  mean
  mukham cinna di ceesukonu to feel slighted or belittled

చిన్ని అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిన్ని

little, tiny

ఉచ్ఛారణ /cinni/

విశేషణం

 • 1

  little, tiny

చిన్నె అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చిన్నె

sign, token, mark

ఉచ్ఛారణ /cinne/

నామవాచకం