చీడపురుగు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చీడపురుగు

insect pest

ఉచ్ఛారణ /ciiDa purugu/

నామవాచకం

  • 1

    insect pest