చాలమి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చాలమి

insufficiency, inadequacy

ఉచ్ఛారణ /caalami/

నామవాచకం

 • 1

  insufficiency, inadequacy

చెలమ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చెలమ

ఉచ్ఛారణ /celama/

నామవాచకం

 • 1

  small pit dug in a dry riverbed for water
 • 2

  spring of water

చెలిమి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

చెలిమి

friendship

ఉచ్ఛారణ /celimi/

నామవాచకం

 • 1

  friendship