ఛాందస అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఛాందస

orthodox, traditional-minded

ఉచ్ఛారణ /chaandasa/

విశేషణం

  • 1

    orthodox, traditional-minded