జనపదం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జనపదం

rural area, countryside

ఉచ్ఛారణ /janapadam/

నామవాచకం

  • 1

    rural area, countryside

జానపదం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జానపదం

countryside, rural area

ఉచ్ఛారణ /jaanapadam/

నామవాచకం

  • 1

    countryside, rural area