జనబాహుళ్యం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జనబాహుళ్యం

ఉచ్ఛారణ /janabaahuLyam/

నామవాచకం

  • 1

    crowd or throng of people
  • 2

    the masses, the general public