జన్మ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జన్మ

birth, rebirth

(జన్మం)

ఉచ్ఛారణ /janma/

నామవాచకం

 • 1

  birth, rebirth
 • 2

  origin
 • 3

  life, o.'s life. span
  naa janmaloo neenu inta waana cuuDaleedu I have not seen so much rain in all my life