జన్యం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జన్యం

ఉచ్ఛారణ /janyam/

అంత్య ప్రత్యయం

  • 1

    derived from, originating from, e.g., samskṛta janyam ayna bhaaSa a language derived from Sanskrit