జలగ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జలగ

leech

ఉచ్ఛారణ /jalaga/

నామవాచకం

  • 1

    leech

జాలిగా అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జాలిగా

pitifully, piteously, pathetically

ఉచ్ఛారణ /jaaligaa/

క్రియావిశేషణం

  • 1

    pitifully, piteously, pathetically
  • 2

    pityingly, sympathetically, with pity or compassion