జలాంతర్గామి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జలాంతర్గామి

submarine

ఉచ్ఛారణ /jalaantargaami/

నామవాచకం

  • 1

    submarine