జలుబు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జలుబు

cold, catarrh

ఉచ్ఛారణ /jalubu/

నామవాచకం

  • 1

    cold, catarrh
    naaku jalubu paTTindi or naaku jalubu ceeSindi I have a cold