జీవితాంతం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జీవితాంతం

ఉచ్ఛారణ /jiiwitaantam/

క్రియావిశేషణం

  • 1

    till the end of (o.'s) life