జున్నుపాలు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జున్నుపాలు

ఉచ్ఛారణ /junnupaalu/

నామవాచకం

  • 1

    biestings, milk of a cow or buffalo that has recently calved