జ్వరం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జ్వరం

fever

ఉచ్ఛారణ /jwaram/

నామవాచకం