తోటి అల్లుడు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తోటి అల్లుడు

fellow son-in-law

(తోడల్లుడు)

ఉచ్ఛారణ /tooTi alluDu/

నామవాచకం

  • 1

    fellow son-in-law