తనయ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తనయ

daughter

ఉచ్ఛారణ /tanaya/

నామవాచకం

ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

  • 1

    daughter