తరక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తరక

ఉచ్ఛారణ /taraka/

నామవాచకం

 • 1

  skin which forms on a hot liquid, e.g. milk, when it cools
  miigaDa tarakalu blobs or cream

తారక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తారక

rescue, saving, salvation

(తారకం)

ఉచ్ఛారణ /taaraka/

నామవాచకం

ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

 • 1

  rescue, saving, salvation

తీరిక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తీరిక

leisure

ఉచ్ఛారణ /tiirika/

నామవాచకం

 • 1

  leisure
  tiirika cuusukoni maa iNTiki raa come to our house when you are free

తొరక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తొరక

ఉచ్ఛారణ /toraka/

నామవాచకం

 • 1

  skin which forms on the surface of a liquid (e.g., milk) when it cools

త్రిక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

త్రిక

triple, threefold

ఉచ్ఛారణ /trika/

విశేషణం

 • 1

  triple, threefold